NGC 6960 (Filamentary nebula) and NGC 6992 (East Veil nebula)

more from My Universe

VI VERI VENIVERSUM VIVUS VICI

%d bloggers like this: